ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္အစိုးရ
ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာန
အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန
အဂၤလိပ္ဘာသာစကား အမ်ဳိးသားဗဟိုဌာန

ေလၽွာက္ထားသူဦးေရ သတ္မွတ္ခၽက္ ျပည့္သြားပါသည္။

၁၂-၁၂-၂၀၁၈ နံနက္ ၉းဝ၀နာရီတြင္ တက္ေရာက္ခြင့္ရသူစာရင္းကုိ result.ncel.edu.mm တြင္ ေၾကျငာပါမည္။ အမည္စာရင္းတြင္ပါဝင္ပါက ၁၄-၁၂-၂၀၁၈ တြင္သင္တန္း အပ္ႏွံရပါမည္။

Global English Course (1/2019) Basic Level သင္တန္း ဝင္ခြင့္ရရွိသူမ်ားသည္ ၁၂-၁၂-၂၀၁၈ေန႕ နံနက္ ဝ၉းဝ၀နာရီ ေၾကညာမည္ျဖစ္ျပီး ၄င္းတို႕သည္ ၁၄-၁၂-၂၀၁၈ ေန႕တြင္ ဝ၉းဝ၀နာရီမွ ၁၄းဝ၀နာရီအထိ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ ပင္လံုေဆာင္တြင္ သင္တန္းေၾကး (၅၀ဝ၀ဝ) ငါးေသာင္းက်ပ္ ေပးသြင္း၍ ေက်ာင္းအပ္ႏွံရ မည္ျဖစ္ပါသည္။ ၁၄-၁၂-၂၀၁၈ေန႕ ၁၄းဝ၀နာရီထက္ ေနာက္က်ပါက ေက်ာင္းအပ္ လက္ခံမည္ မဟုတ္ပါ။

Waiting List ကို ၁၄-၁၂-၂၀၁၈ေန႕ ၁၅းဝ၀နာရီတြင္ ထပ္မံ ေၾကညာမည္ျဖစ္ျပီး ၄င္းစာရင္းတြင္ပါဝင္ သူမ်ားသည္ ၁၇-၁၂-၂၀၁၈ ေန႕တြင္ ဝ၉းဝ၀နာရီမွ ၁၄းဝ၀နာရီအထိ ေငြသြင္း၍ ေက်ာင္းအပ္ႏွံရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေက်ာင္းအပ္ႏွံရာတြင္ ယူေဆာင္လာရမည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား –

  • မွတ္ပံုတင္မူရင္းႏွင့္ မိတၲဴ
  • ဘြဲ႕လက္မွတ္ မူရင္းႏွင့္ မိတၲဴ
  • ဓါတ္ပံု(၄)ပံု
  • ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းျဖစ္က မိမိတို႕ေက်ာင္း၊ ရံုး၊ဌာန အႀကီးအကဲ၏ သင္တန္းတက္ေရာက္ခြင့္ျပဳမိန္႕
  • သင္တန္းေၾကး ငါးေသာင္းက်ပ္

*** Thank You! ***